JCU_logo 
JIHOČESKÁ UNIVERZITA - FAKULTA ZEMĚDĚLSKÁ
KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU

OSOBNÍ INFORMAČNÍ WEB
 

PŘEDMĚTY
 
STMK

ZPIS

IIC

DPS

ZSTA

STAVEB. KURZ

home

INŽENÝRSKÁ A INVESTIČNÍ ČINNOST (IIC)
Rozsah předmětu: 1 přednáška, 1 cvičení
Počet kreditů: 5
Zakončení: zápočet + zkouška
Zápočet - odevzdání semestrální práce
              - docházka
Zkouška - písemná (min. 50% bodů)
              - ústní


Aktuální informace:

>>> žádné <<<Přednášky ke stažení:
1. Úvod, vysvětlení pojmu inženýrská a investiční činnost, základní pojmy, Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky - historie a současný stav
2. Územní plánování - cíle, postupy a nástroje
3. Stavební řád - volně budované stavby, ohlašování jednoduchých staveb, stavební řízení, změny před dokončením
4. Stavební řád - užívání staveb, kolaudační souhlas, změny v užívání a odstraňování staveb
5. Postup při projektování, základní principy, typy a skladba dokumentací
6. Autorizovaný inspektor, stavebník, projektant a stavbyvedoucí
7. Autorizovaný architekt, inženýr a technik v procesu výstavby
8. Vedení, dohled a dozory ve výstavbě, stavební deník
9. Zařízení staveniště, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví
10. Čtení výkresů, práce s projektovou dokumentací


Zadání semestrální práce

Přehled výkonových fází
Stavební deník